Predstavniki kmetijskih organizacij so se na pogajanjih prvič sestali z novo kmetijsko ministrico Matejo Čalušić. Ministrica je kmetijskim organizacijam dala zavezo za izpolnitev stavkovnih zahtev in poudarila, da bo zagovarjala stališče kmetov.

V nadaljevanju izpostavljamo stavkovne zahteve, ki so bile na pogajanjih obravnavane:

Plačila, vezana na zbirno vlogo: Za leto 2023 so izplačila zamaknjena zaradi prehoda na nov sistem, od vključno letošnjega leta dalje bo časovnica izplačil enaka kot do sedaj.

Predvidena časovnica za leto 2023 (včeraj objavljena):

  • izplačanih je cca. 70 % vlog ali 2/3 sredstev za OMD, preostanek OMD izplačil je predviden do 23. 2. 2024;
  • izplačila 80 % neposrednih plačil bodo potekala v obdobju 15. 2.–15.3. 2024, končne odločbe (preostalih 20 %) se bodo začele izdajati konec aprila/začetek maja 2024;
  • izplačila za KOPOP, DŽ in EK se bodo izvajala v maju in juniju 2024.

S strani AKTRP so zagotovili, da delajo vse, da bi predvideno časovnico skrajšali.

Izvzem plačil OMD iz obdavčitve: Ministrica je prisluhnila argumentom za izvzetje OMD plačil iz obdavčitve. Argumentiran predlog bo predstavila pristojnemu ministru za finance.

15. 2. 2024 bo ministrica kmetijskim organizacijam predstavila medresorsko usklajeno mnenje in nadaljnje korake.

Odstop od zahteve za 4 % neproizvodnih površin za leto 2024 - predlog Komisije: Slovenija bo predlog podprla. Namesto da bi se 4 % ornega zemljišča pustilo neobdelanega ali se namenilo za neproizvodne površine, se bo štelo, da kmetje v EU, ki pridelujejo kmetijske rastline, ki vežejo dušik (kot so leča, grah ali bob), in/ali vmesne posevke na 7 % svojih ornih zemljišč, izpolnjujejo zahtevo.

Strokovne službe ministrstva bodo preučile ali odstop velja samo v primeru beljakovinskih rastlin ali tudi drugih.

Prepoved preoravanja ob vodotokih (DKOP 4): Ministrico smo kmetijske organizacije seznanile, da je ob vodotokih v 3 oz. 5 m pasu na podlagi evropske zakonodaje prepovedano samo gnojenje in uporaba FFS, prav tako v 5 in 15 metrskem pasu na podlagi slovenskega Zakona o vodah.

Kmetijske organizacije predlagamo, da se prepoved preoravanja v Uredbi o pravilih pogojenosti umakne, kar ni v nasprotju s Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027.

Ministrica bo problematiko naslovila na pristojno ministrstvo za naravne vire in kmetijske organizacije 15. 2. 2024 seznanila z morebitnimi predlogi rešitev.

Namerne kršitve (Uredba o pogojenosti): Država članica mora imeti po navedbah AKTRP vzpostavljen sistem namernih in nenamernih kršitev ter sankcij. Pri namernih mora biti dokazan naklep, zaradi česar so »praktično nedokazljive«. Pri AKTRP je uradno imenovana delovna skupina, ki presoja morebitne namerne kršitve, ugotovitve naknadno presojajo tudi pravniki.

Pravne službe MKGP, AKTRP in KGZS bodo pregledale EU zakonodajo in Uredbo o pogojenosti glede kršitev ter sankcij, dosedanje primere namernih kršitev ter predstavile primerne rešitve za ustreznejšo implementacijo sistema kršitev in sankcij v Uredbi o pogojenosti.

Masne bilance: Pravilnik, ki ga je uskladila »veriga oskrbe z mesom« je bil na Evropski komisiji uspešno notificiran, imenovanje medresorske delovne skupine za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje masnih tokov mesa je zastala zaradi razrešitve nekdanje ministrice.

V 2–3 tednih bo s strani MKGP sklican sestanek z UVHVVR in vsemi deležniki na temo notificiranega pravilnika, v 3 tednih bo imenovana medresorska delovna skupina za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje masnih tokov.

Suhi zadrževalniki: Ministrici je bila predstavljena tako problematika umeščanja suhih zadrževalnikov (izguba najboljših kmetijskih zemljišč, razlastitve, problematika kmetij na individualni ravni) kot posledična dolžnost ustreznega gospodarjenja s temi površinami.

Ministrica je zagotovila, da je njeno stališče, da je potrebno kmetijska zemljišča zaščititi, zato bo kmetijsko ministrstvo v celotno fazo umeščanja vključeno. Do sestanka s pristojnim ministrom g. Novakom je zato potrebno tudi v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami pripraviti vsa izhodišča.

Delovna skupina za zveri: ministrica bo medresorsko zagotovila ponovno aktiviranje delovne skupine.

Pravilnik SKZGRS: ministrica je zagotovila, da se bo pravilnik spremenil, pri čemer je ambicija sklada, da se približa kmetijam. Izpostavila je, da je predhodno potrebno pregledati potencial na terenu in preveriti možne rešitve.

Bonitetne točke: GURS bo pogovore s kmetijskimi organizacijami nadaljeval na pogajanjih 15. 2.

Kmetijske organizacije bodo vztrajale pri izpolnitvi stavkovnih zahtev in rešitvi težav, ki pestijo kmete, ki zaradi omejitev že samoorganizirano protestirajo. Če stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene, bodo protestne aktivnosti znova vzpostavljene. Pogajanja se nadaljujejo prihodnji teden, v četrtek, 15. 2.2024.

Preberite tudi