Novinarska konferenca, Gornja Radgona, 26. avgust 2023 - Kmetijske organizacije, ki povezujejo in zastopajo interese kmetov ter njihovih zadrug - Zadružna zveza Slovenije (ZZS), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM), Sindikat kmetov Slovenije (SKS) in Zveza kmetic Slovenije (ZKS), si združene v projektu »NUDIM – POTREBUJEM POMOČ na kmetiji«, prizadevajo za solidarnostno pomoč kmetijam, ki so utrpele škodo v nedavnih rušilnih povodnjah in plazovih. Partnerji projekta odpirajo in rešujejo problem ogroženosti kmetijske pridelave in prireje na teh območjih. Vodilo aktivnosti je povezati kmetije in ostale deležnike pri zagotavljanju krme za rejne živali tam, kjer si je zaradi uničenja, poškodovanih površin, opreme ter infrastrukturnih škod, ne morejo zagotoviti. Pobudniki projekta so prepričani, da bo solidarnostno medsebojno povezovanje in sodelovanje pripomoglo k ohranitvi in ponovnemu zagonu kmetijstva na oškodovanih območjih.

Namen projekta »NUDIM - POTREBUJEM POMOČ na kmetiji« je pomagati kmetijam prebroditi težko obdobje do takrat, ko si bodo ponovno zmožne krmo zagotavljati same, na lastnih površinah. S tem namenom je ekipa ZSPM v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta vzpostavila sistem, ki temelji na zbiranju podatkov prek spletnega obrazca NUDIM - POTREBUJEM POMOČ na kmetiji. »Kmetije, ki potrebujejo pomoč, vpisujejo svoje potrebe, medtem ko druge kmetije in zadruge ponujajo krmo ter nudijo pomoč pri prevozu, mehanizaciji in drugih potrebah,« razlaga predsednica ZSPM Anja Mager in doda: »Kmetijske organizacije smo ponovno potrdile, da naše sodelovanje ni le vsebinsko, ampak tudi operativno. To je izjemno pomembno za mlade kmete, ki se odločajo za prevzem kmetije. Da vemo na koga in na kakšen način lahko računamo, ko pride do nesreče.«

Tukaj vstopi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in mreža kmetijskih svetovalcev na zavodih KGZS, ki preverijo vsako kmetijo, ki prosi za pomoč po krmi. Med drugim preverjajo ali je kmetija že prejela pomoč v krmi iz drugih virov in s kontrolo skladiščenja krme ugotavljajo primerne količine krme za prebroditev kriznega obdobja. V primeru, da je potrebna ponovna pomoč lahko kmet ali njegov terenski svetovalec v sistemu znova navede potrebo. »Prek aplikacije se je tako s prošnjo za pomoč v obliki krme obrnilo več kot 100 kmetij, svoje usluge v obliki krme in ostalih pomoči pa ponudilo več kot 300 kmetij,« dodaja direktor KGZS Janez Pirc ter pohvalil delo celotne ekipe, ki ga v nezavidljivi situaciji opravlja srčno, zavzeto in z veliko mero solidarnosti, ki omogoča preživetje in dobrobit tako trenutnih kot prihodnjih generacij.

Zadruge v projektu sodelujejo kot ponudnice krme, ki jo zberejo pri kmetih članih in partnerjih ter kot organizatorke prevoza v lastni režiji ali z naročilom storitev prevoznikov, poskrbijo, da je pomoč kmetijam pravočasno dostavljena. Številni prevozniki tudi sami solidarnostno pristopijo k brezplačnemu prevozu krme do ogroženih kmetij. »Trenutno je v projekt vključenih 20 zadrug, ki so članice ZZS in še se prijavljajo. Kot organizatorke prevoza zadruge preverijo tudi razpoložljivost krme, ki so jo kmetije na njihovem območju prijavile v spletni obrazec NUDIM - POTREBUJEM POMOČ na kmetiji in jih glede na potrebe vključijo v posamezne organizirane dostave,« razlaga način usklajevanja vodja koordinacije na ZZS Alenka Marjetič Žnider in še, da se pri pomoči kmetijam zasleduje cilj, da se kmetijam, ki so zaprosile za pomoč in je njihova prošnja upravičena glede škode in staleža živine, krma dostavi čim prej, a ne pozneje kot v desetih dneh.

»V kriznih časih je zadružništvo kmete zmeraj povezalo, da so postali močnejši. Verjamem, da bomo kmetijske in gozdarske zadruge svoje poslanstvo solidarnosti ter vzajemnosti v sodelovanju z ostalimi kmetijskimi organizacijami upravičile tudi do kmetov in zadrug, ki so jih prizadele letošnje katastrofalne ujme. S projektom smo kmetijske organizacije vzpostavile platformo za izvajanje takojšnje organizirane solidarnostne pomoči med kmeti in njihovimi zadrugami tudi v prihodnje.«, poudari Borut Florjančič, predsednik ZZS.

Direktorica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica Karmen Sadek Pučnik izpostavi, kako pomembno je, da kmet ne ostane sam v trenutkih, ko ne ve, kako bo za živino zagotovil krmo, ko je celo izgubil imetje, ko je ogrožen poklic, s katerim svoji družini zagotavlja socialno varnost. »Slovenski kmetje in kmetice smo zopet pokazali kako povezani in solidarni smo. Številni so se takoj samoorganizirali in začeli ogroženim kmetijam dostavljati krmo iz vseh koncev Slovenije. S projektom pa se med seboj povezujemo, da bomo lahko organizirano skupaj priskočili na pomoč tudi v naslednjih mesecih, do naslednje sezone, ko bodo ogroženi kmetje krmo zopet lahko zagotavljali sami,« doda in se zahvali vsem sodelujočim pri vzpostavitvi in delovanju projekta. Tudi njihova zadruga je v sodelovanju s sosednjo zadrugo že zbrala in peljala krmo kmetiji, ki ji je krmo odplavila povodenj.

Koordinatorji vseh sodelujočih kmetijskih organizacij tako skrbijo, da obveščanje prek e-pošte deluje usklajeno in hitro ter so podatki v enotni bazi osveženi. S tem je zagotovljena učinkovitost projekta tako z vidika uporabe časa kot zagotovitve čimprejšnje pomoči. »Pomoč kmetijam v trenutni situaciji je nujna in solidarnost ter povezovanje med kmeti izjemnega pomena. Prav vsaka kmetija šteje s stališča zagotavljanja prehranske suverenosti Slovenije, vitalnega in socialno varnejšega podeželja ter varnejše prihodnosti vseh državljanov, zlasti najmlajših in drugih ranljivih skupin, se s solidarnostno akcijo pomaga ohraniti dejavnost teh kmetij in posredno trajnostnih verig oskrbe z lokalno pridelano, predelano in distribuirano hrano,« sta na novinarski konferenci v sklopu sejma AGRA, med drugim poudarila predsednica ZKS Irena Ule ter predsednik SKS Anton Medved.

Dodatne informacije:

Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo pri ZZS, alenka.marjetic.znider@zzs.si , GSM 031 331 287.


Preberite tudi