Sreda je na sejmu AGRA že tradicionalno dan zadružnikov. Tudi letos je ZZS podelila priznanja zaslužnim zadružnikom in zadrugam ter drugim kmetijskim organizacijam ob njihovih jubilejih delovanja, ki jih podeljuje že vse od leta 1974.

Slavljence in številno občinstvo je uvodoma nagovoril predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Poudaril je da so zadružne vrednote še posebej pomembne, v letih ko narava pokaže svojo neustavljivo moč in smo solidarnostno stopili skupaj ter pomagali drug drugemu, kmet kmetu. »Klimatske spremembe so tu in jih ne zanikamo – vendar pozivamo politične odločevalce doma in v EU naj se lotijo snovanja odgovorov na izzive, kako obstati v tem novem okolju premišljeno, na podlagi stroke in ob zavedanju, da moramo ohraniti naše občutljivo kmetijstvo delujoče v dobro vseh nas

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS: »Na tem mestu gre zahvala Zadružni zvezi Slovenije za izjemno prizadevanje pri koordinaciji pomoči in reševanju v teh težkih trenutkih, kot tudi vsem zadrugam in njenim članom za pomoč prizadetim v naravnih ujmah. Vaša odzivnost, ko ste stopili v akcijo za pomoč prizadetim, je bila izjemna. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim tudi Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, Zvezi kmetic Slovenije in Zvezi slovenske podeželske mladine, da ste strnili vrste in skupaj z Zadružno zvezo Slovenije zagnali akcijo KMET KMETU! NUDIM – POTREBUJEM POMOČ na kmetiji. Vaša predanost kmetijstvu, prehrani ter lokalnemu razvoju je tisto, kar vas povezuje in navdihuje v prizadevanjih za boljšo prihodnost. V sodelovanju in ljubezni do rodne grude je vaša moč

Spodbudne slavnostne besede pa sta zadrugam, zadružnicam in zadružnikom namenila še dr. Darij Krajčič, državni sekretar MKGP za gozdarstvo in lovstvo in Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.


Zadružna podelitev priznanj

Priznanja za trajen doprinos k razvoju zadružništva prejmejo zadružniki, ki so znatno doprinesli k razvoju zadružništva na lokalni in državni ravni. Letošnji nagrajenci so:

Marija Čebin Prašnikar po predlogu Kmetijske zadruge Izlake za dolgoletno delo v zadrugi, zgledno sodelovanje s člani in organi upravljanja zadruge ter povezovanje z drugimi zadrugami po Sloveniji. Dvajset let je bila direktorica zadruge in si je skupaj z lastniki in zaposlenimi prizadevala za pošteno vodenje in upravljanje zadruge ter med zadružniki pustila pomemben pečat. Dolga leta je dejavno delovala tudi v upravnem in nadzornem odboru ter strokovnih odborih Zadružne zveze Slovenije.

Aleš Dolenc po predlogu upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije za dolgoletno uspešno vodenje zadruge KGZ M Sora in delniške družbe M Sora, ki deluje v sestavi zadruge in izdeluje stavbno pohištvo. Obsega šest enot, šest hčerinskih družb v tujini in ima okrog 300 zaposlenih. Kot predan vodja je vedno odlično obvladoval izzive v kmetijstvu in gospodarstvu. Leta 2020 je za svoje izjemne gospodarske in podjetniške dosežke prejel prestižno nagrado Gospodarske zbornice Slovenije.

Andreja Jelen Prislan – po predlogu Hmezad Kmetijske zadruge Gotovlje za 26 let uspešnega vodenja zadruge, v kateri je bila zaposlena vso svojo delovno dobo. Zadrugo je najprej uspešno sanirala. Vedno se je zavzemala za ohranitev zadružništva, za njegovo promocijo ter blaginjo članov zadruge in vseh zaposlenih. V vseh teh letih je dejavno sodelovala z Zadružno zvezo. Prizadevala si je za združitev vseh zadrug Savinjske doline, povezanost kmetov prek zadrug ter za obstoj mladih družin na podeželju.

Jadranka Morelj – po predlogu Kmetijske zadruge perutninarjev Pivka za dvajsetletno uspešno vodenje in krmarjenje poslovanja zadruge. V času konsolidacije lastništva Pivke, d. d. in iskanja strateškega partnerja se je zavzemala, da zadruga ohrani lastniški delež v Pivki, d. d. Tako je zadruga obdržala kontrolni delež v upravljanju te družbe, kar je izjemnega pomena za zadrugo in njene člane. V letošnjem letu je sklenila poslovno pot, vendar ostaja v zadrugi kot članica upravnega odbora.

Mojca Nastav – po predlogu Kmetijske zadruge Metlika za 40 let predanega dela v zadrugi na področju financ in računovodstva. Zadnjih 20 let je kot vodja finančno-računovodskega sektorja s svojo strokovnostjo in vztrajnostjo veliko prispevala k razvoju zadruge pa tudi zadružništva. S svojim predanim in vidnim delom je pomembno krepila prepoznavnost in ugled Kmetijske zadruge Metlika na celotnem slovenskem območju poslovanja zadruge.

Darinka Pikl – po predlogu Kmetijske zadruge Savinjska dolina za 40 let dela v zadružništvu v Spodnji Savinjski dolini. Najprej se je zaposlila v takratni Hmezad KZ Savinjska dolina na področju pospeševanja in organizacije živinoreje. V letu 1992 je po razpadu te zadruge postala direktorica Kmetijske zadruge Prebold in leta 2004 še Kmetijske zadruge Tabor. Pozneje je uspešno izpeljala združitev obeh zadrug. Njena vizija pa je, da bi zadruge v Savinjski dolini znova združile svoj potencial.

Janko Stojković -– po predlogu Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi za 23 let predanega vodenja zadruge. Vso delovno dobo je posvetil delu v kmetijstvu in si na lokalni in državni ravni prizadeval, da bi bilo kmetijstvo cenjeno in kmet spoštovan. Najprej je delal v semenarstvu in kmetijski proizvodnji. Vrsto let že dejavno sodeluje v strokovnih odborih Zadružne zveze Slovenije, v sedanjem mandatu pa je član upravnega odbora Zveze. Dejaven je bil tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Franc Strle – po predlogu Kmetijske zadruge Ig za dolgoletno predano delo v sklopu zadruge in prizadevanja za blaginjo kmetov. Je eden od ustanoviteljev Kmetijske zadruge Ig, vsa leta je bil član upravnega odbora zadruge, tri mandate tudi njen predsednik. S preudarnostjo in zavzetostjo je prispeval k razvoju zadruge. Vsa leta je bil dejaven tudi v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, vodil odbor za kmetijstvo Občine Ig, kjer je bil več mandatov tudi svetnik. Za svoje aktivno delo je že leta 1980 prejel zlato plaketo Zadružne zveze Jugoslavije.

Branko Trontelj – po predlogu Časopisno-založniške družbe Kmečki glas za njegovo petindvajsetletno uspešno delo na področju oglasnega trženja pri Kmečkemu glasu. Novinarji in uredništvo skrbijo za zanimive novice, oglasno trženje pa za dodatne prihodke. Je rojen trgovec, k temu je dodal še pošteno in zagnano delo in tako že vrsto let polni Kmečki glas z oglasi. Z oglaševalci je navezal dober osebni stik. Uspešnost njegovega dela je vidna z vsako novo številko Kmečkega glasa, Tehnike in narave ali posebnih prilog.

Milena Vrhovec po predlogu upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije za dolgoletno aktivno delo v organih Zveze. En mandat je bila podpredsednica Zveze, en mandat članica upravnega odbora in sedaj že četrti mandat članica nadzornega odbora Zveze. Več mandatov je bila dejavna tudi v številnih delovnih telesih Zveze in v pogajalski skupini zadrug za pogajanja z Ljubljanskimi mlekarnami o pogojih odkupa mleka. Vso svojo delovno dobo je posvetila zadružništvu in bila zaposlena v Kmetijski zadrugi Stična, ki jo je uspešno vodila 27 let.

Letno priznanje podeljujemo zadružnikom, ki so se vidno izkazali pri uresničevanju namena in nalog zadružništva. Letošnji nagrajenci so:

Ivan Anželak – po predlogu Kmetijske zadruge Šaleška dolina za dolgoletno delo v organih upravljanja zadruge, njen predsednik je že drugi mandat. Z zadrugo vseskozi zavzeto sodeluje, njegov pozitivni značaj pa velikokrat pripomore k ustvarjanju dobrega ozračja na sejah. Ivan Anželak je Človek z veliko začetnico in vse življenje kmetuje s srcem. Iz manjše kmetije je ustvaril veliko sodobno živinorejsko kmetijo, na kateri njegovo delo nadaljuje že mladi rod.

Franci Debevec – po predlogu Kmetijske zadruge Medvode za dve desetletji prizadevnega dela v upravnem odboru zadruge. Dva mandata je bil tudi podpredsednik zadruge. Z delom na svoji kmetiji in dejavnostmi v sklopu zadruge je zgled gospodarjenja in zadružništva. Kmetuje na družinski kmetiji v Polju pri Vodicah, kjer se ukvarjajo pretežno s pridelavo mleka. Poleg dela na svoji kmetiji okoliškim kmetom izvaja strojne usluge.

Evgen Feltrin – po predlogu Kmetijske zadruge Tolmin za dolgoletno aktivno članstvo v zadrugi. V svoji dolgoletni karieri je bil član nadzornega sveta v Mlekarni Planika Kobarid, sedaj pa je član nadzornega odbora Kmetijske zadruge Tolmin. Izhaja iz ene najstarejših in najpomembnejših kmetij v Posočju, kjer se ukvarjajo s prirejo mleka. Poleg dela na kmetiji goji veliko strast do umetnosti ter kulturne in zgodovinske dediščine. Ustvaril je številna umetniška dela.

Boštjan Frelih – po predlogu Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce za dolgoletno prizadevno delo v sklopu zadruge. Trinajst let je bil tudi član upravnega odbora zadruge, prizadeval si je za razvoj in napredek zadruge ter je spoštovan med zadružniki. Zadnje leto opravlja delo namestnika direktorice. Bil je predsednik Govedorejskega društva Zgornje Gorenjske med njegovim predsedovanjem je bilo eno najdejavnejših govedorejskih društev.

Janez Gaberšek – po predlogu Kmetijske zadruge Domžale za dolgoletno članstvo v zadrugi in aktivno delo v organih upravljanja zadruge ter strokovnih odborih in komisijah zadruge. Član zadruge je bil vse od mladih let. Z zagnanim in konstruktivnim delom je pomembno prispeval k delovanju in razvoju zadruge. Na njihovi kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka. Kmetijo in članstvo v zadrugi je že predal svojim naslednikom.

Iztok Gramc – po predlogu Kmečke zadruge Brežice za aktivno članstvo v zadrugi in za predano, več mandatov trajajoče delo v organih zadruge. Zadnja dva mandata je tudi podpredsednik upravnega odbora. S svojim delom v sklopu zadruge ustvarjalno prispeva k razvoju zadružništva v brežiški občini. Na zgledno urejeni kmetiji z 80 hektari kmetijskih površin redijo govedo in pridelujejo poljščine ter na podlagi dolgoročne pogodbe o odkupu oboje prodajo svoji zadrugi.

Peter Gros – po predlogu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka za dolgoletno aktivno članstvo in dobro sodelovanje z zadrugo. Družinsko kmetijo je prevzel pred dobrimi 20 leti. V tem času je s pomočjo svoje družine iz manjše kmetije postavil večjo profesionalno kmetijo, ki se ukvarja s prirejo mleka. Dosegajo nadpovprečno kakovost mleka, za to so od kupcev mleka prejeli številna priznanja. Napredek so dosegli s poštenim delom in strokovnostjo te so dober zgled ostalim kmetijam

Miroslav Kosi – po predlogu Kmetijske zadruge Kooperativa Kristal za štiri desetletja predanega dela v zadružništvu. Kot pridelovalec sladkorne pese je bil v devetdesetih letih član nadzornega odbora Kmetijske zadruge Ormož in Zadruge za pridelavo sladkorne pese Slovenije. Dobro desetletje je že predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije in od leta 2016 ustanovni član in predsednik Zadruge Kooperativa Kristal.

Simon Pišlar – po predlogu Kmetijske gozdarske zadruge M Sora v zahvalo za 28 let predanega dela v zadrugi in povezani delniški družbi. Simon se je zaposlil v zadrugi leta 1985 kot mizar v enoti Mizarstvo, sedaj pa dela v enoti Norica – stavbo okovje. Zaradi svoje pripadnosti, strokovnosti, zanesljivosti, zavzetosti in pozitivne drže je cenjen med sodelavci in strankami. Kot predsednik nadzornega odbora veliko prispeva k uspešnemu delovanju zadruge.

Milan Selinšek – po predlogu Kmetijske zadruge Hoče za dolgoletno aktivno delo v organih zadruge, v kateri je že peti mandat predsednik nadzornega odbora. S svojim načinom dela je vedno krepil dobre medosebne odnose, zadružno zavest in pripadnost zadrugi. Odlikujejo ga marljivost, poštenost, vztrajnost in želja po napredku, zato mu v okolju, kjer živi in dela, zaupajo in ga spoštujejo. Svojo trideset hektarsko kmetijo je že predal naslednikom.

Alojz Stritar – po predlogu Kmetijske zadruge Velike Lašče za dolgoletno uspešno delo v zadrugi in njenih organih. Nekaj mandatov je bil podpredsednik, sedaj pa je član upravnega odbora zadruge. Kmetija Stritar je usmerjena v prirejo mleka in plemenskih telic. Kar nekaj njihov krav in telic je dobitnic priznanj, še posebno so ponosni na kravo Slavko, ki je na razstavi dobila naziv državne prvakinje. Ukvarjajo se tudi z izdelovanjem palet in razrezom lesa.

Albin Sužnik – po predlogu Kmetijske zadruge Ptuj za 40 let predanega dela v zadružništvu. Svojo poklicno pot je začel v Kmetijski zadrugi Pesnica in nadaljeval v Kmetijski zadrugi Ptuj, kjer kot uspešen vodja poslovalnice končuje svoje aktivno delovno obdobje. S svojim predanim delom, strokovnostjo, vztrajnostjo in vizionarskim pristopom je zgled sodelavcem in pomembno prispeva k rasti in uspehu zadruge ter krepitvi zadružništva v Sloveniji.

Mirjam Žerjal – po predlogu Vinakras za 40 let dela v zadružništvu. Najprej se je zaposlila v skupnih službah pravne predhodnice te zadruge, v kateri je dolga leta opravljala računovodska dela za zadrugo ter Hranilno kreditno službo. V zadnjih šestnajstih letih pa poleg računovodskih del zelo uspešno in predano opravlja tudi naloge prodajne referentke. Je tudi članica zadruge in z družino kmetuje na manjši vinogradniški kmetiji.

Peter Žnidarič – po predlogu Kmetijske zadruge Radgona za prispevek k razvoju in uspešnosti zadruge. En mandat je bil tudi predsednik zadruge. Članstvo v zadrugi je že prenesel na naslednika kmetije. S svojim predanim delom, pozitivnim odnosom in zgledom je vedno dokazoval, da je pravi zadružnik, ki se zaveda pomembnosti zadružništva v kmetijstvu. Skupaj z družino kmetuje na vinogradniško-poljedelski kmetiji.

Letošnji prejemniki priznanj ob posebnih priložnostih so:

PRIZNANJE ob 110-letnici delovanja je prejela KZ Velike Lašče:

Korenine velikolaškega zadružništva segajo v začetek 20. stoletja. Tega leta je bila na pobudo 32 članov ustanovljena Živinorejska zadruga, katere cilj je bil izboljšati plemensko vrednost živine in povečati mlečnost domačih krav. Leta 1928 se je dejavnost zadruge razširila v Mlekarsko zadrugo, cilj te sta bila odkup mleka in izdelovanje sira. Po letu 1945 se je oblikovalo pet zadrug: Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rob in Turjak, ki so se leta 1960 združile v Kmetijsko zadrugo Velike Lašče. Danes deluje zadruga uspešno, ukvarja se s trgovino na drobno, odkupom mleka, odkupom in klanjem živine, oskrbo kmetov s kmetijskim repromaterialom ter gostinskimi storitvami. Zadruga združuje 114 članov in ima 60 zaposlenih. V letu 2022 je izpeljala številne naložbe in selitev klavnice v industrijsko območje Ločica.

PRIZNANJE ob 80-letnici ustanovitve je prejela Časopisno-založniška družba Kmečki glas:

Časopisno-založniška družba Kmečki glas letos praznuje 80-letnico izhajanja Kmečkega glasa, ki je s tem tudi najstarejši slovenski tednik in edini specializirani tednik za kmetijstvo in podeželje pri nas. V 80 letih je bilo izdanih na tisoče izvodov za stotisoče bralcev po vsej Sloveniji. Kmečki glas diha z letnimi časi in letinami, njegovo vodilo je spoštovanje kmetov, kmečkega dela in zemlje, ki daje kruh vsem nam. Kmečki glas je pomočnik in svetovalec pri gospodarnem kmetovanju, ter tednik, v katerem vsak član družine najde nekaj zase. Kmetu nikoli ni bilo lahko, a mu je bil vedno v pomoč Kmečki glas

PRIZNANJE ob 70-letnici delovanja je prejela Kmetijska zadruga Laško:

Laška zadruga je bila ustanovljena leta 1953 z združitvijo dveh manjših zadrug, pozneje je pripojila še več drugih okoliških zadrug, obrtno podjetje Meso Laško in posestvo Rimske Toplice. Zadruga povezuje kmete na območju občin Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje. Združuje več dejavnosti, kot so odkup mleka, živine, jagnjet, prašičev in lesa, reje kokoši nesnic in prireje jajc. Zadruga ima 220 članov in 90 zaposlenih z razvejeno trgovinsko in transportno dejavnost. Slovi po tradiciji prireje mesa in mesnih izdelkov, razvila je blagovni znamki Okus nad okusi in V sožitju z naravo. V zadnjem obdobju je zadruga vlagala v tehnološki razvoj in tako zadosti 40 % potreb po energiji iz obnovljivih virov. Ima pridobljene certifikate IK, EKO, HACCAP, IFS (standard zagotavljanja varnosti živil) in nastopa kot partnerica v več projektih LAS.

PRIZNANJE ob 30-letnici ustanovitve Zveze slovenske podeželske mladine:

Zveza slovenske podeželske mladine ustvarjalno sodeluje z Zadružno zvezo Slovenije in drugimi organizacijami v kmetijstvu. Zveza slovenske kmečke mladine (ZSKM) je bila ustanovljena skupaj s Slovensko kmečko zvezo leta 1988 kot stanovska organizacija, ki je zbliževala in povezovala kmete, mladino in stroko. V letu 1992 je iz te zveze nastala Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) kot politično neodvisna organizacija. Društva podeželske mladine so ponekod nastala povsem na novo, veliko pa jih je svoj status spremenilo iz društev mladih zadružnikov. Zveza slovenske podeželske mladine zastopa interese mladih na podeželju in si prizadeva mladim omogočiti ustrezne razmere, da bi ostali na kmetijah. Organizira številne dejavnosti za mlade na podeželju, v sklopu katerih se mladi izobražujejo in družijo.

PRIZNANJE ob 30-letnici delovanja je prejela Kmetijska zadruga perutninarjev Pivka:

Kmetijska zadruga perutninarjev Pivka je nastala leta 1992 kot pravna naslednica TOK Kooperacije, ki je deloval v sklopu Perutninarskega kombinata Pivka. Po sprejetju zakona o zadrugah so rejci, ki so bili prej organizirani v Društvu perutninarjev Primorske, začeli ustanavljati zadrugo. V sklopu zadruge je delovala tudi Hranilno kreditna služba, ki je bila pomemben finančni steber poslovanja zadruge in celotne Pivke. S preoblikovanjem Perutninarskega kombinata Pivka v delniško družbo so zadružniki postali lastniki 43 odstotkov kapitala družbe. Svoje lastništvo zadruga ohranja še danes kot večinska lastnica Pivke družbe Pooblaščenke, ki ima v Pivki Perutninarstvo, d. d., 43 odstotkov kapitala. Danes šteje zadruga 51 članov in 13 zaposlenih. Je specializirana za rejo in organizacijo reje piščancev in vzrejo jarkic nesnic.

Za vsakim priznanjem stoji posameznik; zadružnica, zadružnik, ki je s svojo predanostjo, srčnostjo, vestnostjo, zanesljivostjo, profesionalnostjo pustil svoj viden pečat. In nedvomno tudi ljubezni do svojega dela, kmetijstva, slovenske zemlje in ljudi. Zgodbe močnih, odločnih značajev in brezmejne predanosti.

Iskrene čestitke nagrajencem!Preberite tudi